Když jsem se před dvěma týdny účastnil konference Morava v boji proti fašismu, kterou spolupořádaly Moravské zemské muzeum, Historický ústav FF MU Brno a Katedra sociálních věd a práva FEM UO Brno, vyslechl jsem řadu zajímavých a podnětných referátů a opět jsem si uvědomil, jak ohromně složité je věnovat se v současné době historii partyzánského hnutí v Čechách a na Moravě během nacistické okupace.

Řada referujících poukazovala na fakt, že po čtyřiceti letech nekritického vychvalování a zveličování zásluh partyzánů je dnes v módě opačný trend – naprosté zlehčování a dehonestování všeho, co jakýmkoli způsobem s partyzány souvisí.

S úsměvem si vzpomínám na představu partyzánů jako správných chlapíků z lesních úkrytů, rozsévajících smrt mezi nacisty svými „špaginy“ a bělostnými zuby se křenících na kolegyně-partyzánky, zpravidla hrdinné „lesní“ zdravotnice – tak nám ji vnucovaly školní čítanky z 50., 60. či 70. let 20. století.

Přitom se tuto představu pokusil narušit již koncem 50. let slovenský spisovatel Ladislav Mňačko, sám účastník podobných událostí, v románu „Smrt si říká Engelchen“, podle něhož natočila v roce 1963 vynikající režisérská dvojice Klos-Kadár také poměrně vydařený stejnojmenný film s Janem Kačerem, Vlado Müllerem a Martinem Růžkem v hlavních rolích. Mňačko v tomto příběhu poprvé poukázal na to, že i mezi partyzány leckdy docházelo k chybným rozhodnutím velitelů, úpadku morálky či kontroverznímu jednání.

Část kritiky i laické veřejnosti román i film nadšeně přijala, tehdejší ideologové v nich však viděli zásah do tabuizovaného posvátna, které strážila státostrana, pasující se na jediného dědice tradic nejhodnotnějšího způsobu protinacistického odboje, za který bylo, snad pod vlivem nekritického přebírání sovětských válečných zkušeností, partyzánské hnutí považováno.

Rád vzpomínám i na vynikající brněnský seriál „Legenda o živých mrtvých“ z roku 1971. Dílo režiséra Petra Tučka a scénáristy Jiřího Blažka, v němž excelovali znamenití brněnští herci Jiří Dušek, Vlasta Fialová, Ladislav Večeřa či Rudolf Jurda. I tady byla podána činnosti partyzánů zcela realisticky, bez příkras, ale také bez opačného extrému, což konec konců tehdy ani nebylo možné.

Dnes si kladu otázku, proč tento seriál Česká televize dosud nereprízovala. Odpověď je nasnadě; bohužel dnes převládl, zejména zásluhou popularizující publicistiky, trend zcela opačný, ale znovu totálně jednostranný – vše, co souvisí s partyzány, zavání podle něho amatérstvím, alkoholismem, zradou, nálepkou deklasovaných živlů. Smutně proslul v tomto ohledu například žďárský publicista Hynek Jurman, píšící své protipartyzánské pamflety pod pseudonymem Bořivoj Nebojsa.

Ano, je pravda, že partyzánské hnutí, tolik fedrované jako žádoucí podpora blížící se fronty zejména sovětskými vojenskými i politickými kruhy, nemělo v nepříliš hornatém protektorátu takové možnosti uplatnění jako v nepředstavitelně zalesněném Bělorusku, rozlehlé Ukrajině, členité Jugoslávii, anebo u našich slovenských sousedů.

Je také pravdou, že jádro některých oddílů tvořili speciálně vyškolení sovětští parašutisté, vyslaní obávanou NKVD se záměry sledujícími i politické cíle s ohledem na blížící se konec války (to je třeba příklad známého desantu „Zarevo“).

Na druhé straně to hlavní, oč každému záškodnickému hnutí jde, totiž vázat na sebe jednotky nepřítele, které by jinak mohly být nasazeny na regulérní frontě, a škodit akcemi v jeho týlu, to v drtivé většině plnily i partyzánské oddíly na území Čech a Moravy, ať už je tvořili pouze protektorátní obyvatelé, či v nich byli zastoupeni příslušníci národů a národností tehdejšího Sovětského svazu nebo uprchlí zajatci z ostatních zemí.

Co tedy kritikové partyzánům operujícím na našem území vytýkají? Především tzv. zásobovací akce, provázené častokrát nevybíravým chováním k civilnímu obyvatelstvu, náklonnost k alkoholu, a to i v řadách „velitelských kádrů“, někdy unáhlená rozhodnutí ohledně rychlých rozsudků nad skutečnými nebo domnělými zrádci či kolaboranty, údajnou lhostejnost vůči potížím, které svým chováním někteří partyzáni civilnímu obyvatelstvu přivodili a podobně.

Bohužel, apriorně odsuzující hodnocení partyzánů v současné české publicistice vede ke konstrukcím, které účelově zdůrazňují právě tato negativa (aniž bychom ovšem popírali, že i k nim leckdy docházelo). Je nutno si ovšem uvědomit, že historie by neměla hodnotit partyzány pouze podle toho, zda jejich chování odpovídá či neodpovídá nárokům kladeným na „žáky nedělní školy“, nýbrž spíše podle toho, do jaké míry jejich akce škodily nacistům či jejich pomahačům.

Přímo kabinetním příkladem by mohla být historie oddílu „Olga“, zasahujícího svou činností i Vyškovsko. Ať už byl jeden z jejích protagonistů Josef „Pepek“ Houfek jakkoli kontroverzní postavou, rozhodující někdy zbrkle, autoritativně či z lidského hlediska nepříliš „vzorově“, nemůže nikdo popřít nesporné úspěchy „Olgy“ v boji s nacisty, jejichž vyvrcholením je zajetí velitele německé 16. tankové divize generálmajora Dietricha von Müller.

Pravda, někteří mohou namítnout, že se partyzáni k zajetí tohoto významného nacistického velitele dostali jako „slepí k houslím“, když se generálovi zamanulo navštívit spřátelenou rodinu hraběte Franze Dubského na zámku v Hošticích na Kroměřížsku právě v době, kdy, aniž to ovšem generál tušil, se rozhodli obsadit zámek také partyzáni z „Olgy“. Seriozní historiografie ovšem zdůrazňuje, že se jedná o skutečně mimořádný partyzánský úspěch, ojedinělý i v mezinárodním měřítku.

A následná poprava bez soudu kroměřížského okresního hejtmana dr. Karla Koblischka? V mírové době čin jistě odsouzeníhodný, ovšem uvědomme si, že byla válka a že Koblischek byl typem nacistického úředníka, jenž se během okupace „těšil“ skutečně mimořádné neoblibě u obyvatel Kroměřížska, kteří zprávu o jeho smrti rozhodně nepřijali se smutkem, ba naopak v ní viděli zasloužený trest.

V souvislosti s „Olgou“ je potřeba varovat před jinak velmi čtivě napsanou knihou známého již zemřelého publicisty Rudolfa Ströbingera „Rudá zrada“, kterou autor vydal v roce 1978 v německém Bayreuthu a která vyšla v českém překladu v roce 1998. I když kniha nese podtitul „Archivy odhalují pravdu o partyzánském hnutí“, jde spíše o umně vykonstruovaný příběh, postavený na kombinacích autora, jeho fabulačních schopnostech a neúplných indiciích.

Příběh o zradě Olgy Františákové, podle níž oddíl „Olga“ nesl jméno, a o jejím milostném poměru s jedním z nejschopnějších příslušníků brněnského gestapa, kriminálním radou SS-hauptsturmführerem Ottou Koslowskim, se sice čte jedním dechem, ovšem konkrétní odkazy na slibované archivní materiály, které by jednoznačně odhalily vinu Františákové, chybí.

Autor nekriticky přeceňuje výpovědi po válce zatčených příslušníků gestapa a i jinak je kniha klasickým důkazem, jak lze manipulovat s dochovanými prameny, vzpomínkami pamětníků, sekundární literaturou a jak lze pouhé indicie povýšit na důkazy.

Nedělejme z partyzánů nadpozemské mučedníky, ale nedělejme z nich ani novodobé otloukánky našich nedávných dějin. Nic není ani pouze černé, ani pouze bílé. Také partyzánskou činnost konali pouze lidé. S jejich dobrými i špatnými vlastnostmi. Jako všechno ostatní na tomto světě…

Autor je historik, publicista, pedagog a vyškovský zastupitel