Agentura ochrany přírody a krajiny navrhuje přírodní park Ždánický les do soustavy evropsky chráněných lokalit Natura 2000. Jaká je šance, že se mezi ně skutečně dostane? Jak bude probíhat postup schvalování?
Agentura ochrany přírody a krajiny věc předjednala s obcemi a ostatními zainteresovanými subjekty, jako jsou Státní lesy, Vojenské lesy a statky a Moravské naftové doly. Návrh na zařazení Ždánického lesa do soustavy evropsky chráněných lokalit Natura 2000 projedná vláda. Na devětadevadesát procent počítám s tím, že ho schválí. Pak jej musí ještě projednat Evropská komise a je nutné stanovit nějaký stupeň ochrany. V tomto případě se nabízí status chráněné krajinné oblasti.

V jakém časovém horizontu?
Jeden až dva roky bude trvat, než náš návrh schválí Evropská komise. Samotné vyhlášení chráněné krajinné oblasti neumím časově specifikovat, teoreticky by to mělo být do šesti let od schválení seznamu Evropskou komisí. Takže Chráněná krajinná oblast Ždánický les by měla vzniknout nejpozději do roku 2016. Dojde k rozčlenění chráněné krajinné oblasti na jednotlivé zóny. První bude zahrnovat zvlášť chráněná území: rezervace a přírodní památky. Ve třetí a čtvrté zóně ovšem nedojde k zásadním změnám oproti současnému stavu. Většinu lesních porostů zahrne zřejmě druhá zóna.

Kvůli čemu vlastně vytvoření chráněné krajinné oblasti navrhujete?
Ve Ždánickém lese jsou mimořádně cenné především dubohabřiny, květnaté bučiny a okrajové části lesa: zpustlé sady a pastviny. V těchto lokalitách se objevují vzácné druhy rostlin včetně orchidejí. Obzvlášť na jižním okraji Ždánického lesa. Pokud jde o druhy, na jejichž ochraně má zájem Evropská unie, je to žába kuňka ohnivá, motýl přástevník kostivalový a květina střevíčník pantoflíček. To neznamená, že se tam nevyskytují jiné druhy chráněných a ohrožených rostlin a živočichů.

Někteří starostové či vlastníci pozemků mají strach, že vyhlášení chráněné krajinné oblasti podstatně ovlivní dosavadní hospodaření, schvalování projektů a podobně. Lidé se bojí, že bude třeba zakázané v lese sbírat hříbky…
Panika není na místě. Vyhlášení vyššího stupně ochrany neznamená, že do lesa lidská noha nevkročí. Obavy, že už se tam nebude smět chodit třeba na houby, jsou zcela mylné. Ždánický les je rozsáhlá oblast, není tam taková turistická zátěž na relativně malou rozlohu, jako třeba na Pálavě. Zákazy a omezení tam tedy nebudou nikdy tak přísné a navíc se budou týkat jen malé části území. Pokud jde o zákaz sběru hub, pochybuji, že by byl někde nutný. Pokud jde o projekty, naopak, přítomnost chráněné krajinné oblasti je významnou výhodou při hodnocení žádostí například v Operačním programu Životní prostředí.

A co těžba dřeva v lese?

Aby se cenné části Ždánického lesa uchovaly, je dokonce nutná nějaká forma hospodaření,včetně těžby dřeva. Ekosystémy tam jsou na uvážlivé formě lidského hospodaření závislé. Samozřejmě se bude projevovat snaha po citlivějším způsobu hospodaření založeném na přirozené obnově, odklon od holosečí.

A co zmíněné obavy starostů? Ždánickým lesem vedou cyklostezky, obce mají ve svých katastrech své vlastní plány… Panují obavy, že vyhlášení chráněné krajinné oblasti vše zvrátí…

Až nastane vhodná doba, začneme opravdu podrobně jednat s obcemi, vlastníky lesů, lesníky, těžaři. Vše lze bezbolestně vyřešit. Jsem přesvědčený, že vždycky dospějeme ke kompromisu.