Kontrolu nad stranami dosud vykonával kontrolní výbor poslanecké sněmovny. Proč musel vzniknout nový úřad?

Asi tou největší motivací byla touha po nezávislé kontrole. Je totiž paradoxní, aby kontrolu politických stran dělali poslanci, kteří jsou členy politických stran. Navíc hodnotili jen formální správnost výročních zpráv, tedy že obsahují všechny údaje, které podle zákona obsahovat musí. My však hodnotíme i správnost uvedených údajů.

Přesto přece nemuselo být nutné zakládat nový úřad. Je tu třeba Nejvyšší kontrolní úřad, který už nyní nakládání s veřejnými penězi hlídá.

To je sice pravda, ale politické strany a hnutí nemají peníze jen od státu, část si shánějí i samostatně. Na vznik nezávislého úřadu tlačily i nevládní organizace, protože transparentnost hospodaření politických stran nebyla na takové úrovni, která by odpovídala stupni demokracie, o kterém říkáme, že tu máme. V důvodové zprávě k zákonu, který náš úřad zřídil, zvažovali autoři mnoho variant. Jako kontrolor v nich figuroval nejen Nejvyšší kontrolní úřad, ale také třeba stále kontrolní úřad poslanecké sněmovny, který mohl získat další pravomoci.

V čem byly nevýhody takového uspořádání?

Základní požadavek byl v tom, aby výrok, zda strany hospodaří a vedou kampaně tak, jak mají, vydával nezávislý orgán. Proto byla vyloučena varianta s kontrolním výborem s poslanci, protože jde zároveň o zákonodárný orgán. Ten by neměl mít vůbec možnost vést v případě porušení zákona správní řízení. Poslanecká sněmovna, potažmo výbor, nemá ani aparát pro opravdovou kontrolu. Kontrolu stran mohla vykonávat také ministerstva. Jenže tam byl problém v tom, že ministr, který je v čele ministerstva, je stále také politik, přestože jeho role v úřadu poněkud oslabil služební zákon. Z tohoto důvodu nebylo vhodné kontrolu svěřit například finančnímu analytickému útvaru z ministerstva financí.

Kdy má váš úřad hlavní pracovní sezonu?

Už nyní kontrolujeme současnou předvolební kampaň. Dohlížíme například na to, zda je veškerá reklama řádně označena podle zákona, jestli mají strany zaregistrované transparentní volební účty a na nich správně označené všechny platby. Devadesát dnů po konci voleb musí strany a hnutí dodat účetnictví ze svých kampaní, které budeme kontrolovat zpětně a hlídat, jestli platby skutečně odpovídaly skutečnosti. Lidé už nyní posílají podněty, třeba že ne všechny materiály v kampani jsou označené tak, jak správně mají být.

Jak kampaň hlídáte?

Máme zaměstnance zaměřené na kontrolu. Jsme ale malý úřad jen o sedmnácti členech. Z toho na kontrolu je vyčleněných pouhých sedm. Monitorujeme venkovní reklamu, ale kromě toho také tu v tištěných médiích. Dohlížíme i na obsah na internetu.

Jak kontrolujete třeba právě internet?

Máme uzavřenou smlouvu s externím dodavatelem monitoringu. Není v technických možnostech našeho úřadu, abychom si vše dělali sami. Musíme pracovat v možnostech, které nám zákon dává. My jsme úřad menší velikosti. Vycházíme z toho, že musíme v minimálním počtu zaměstnanců pokrýt maximální množství agend.

Jsou jednotliví kontroloři zaměřeni na nějaké skupiny stran? Kontroluje někdo třeba jen ty největší, další jen menší a podobně?

Ne, tímto způsobem nejsou rozděleni a nikdo se na nikoho nezaměřuje. Ani já se nesnažím dívat na strany podle jmen, ale spíše jako na čísla. Je to ten nejjednodušší model, kdy mi nikdo nemůže vytýkat, že chci kontrolovat například číslo jednačtyřicet, ale vůbec se nepodívám na číslo pětadvacet.

Kolik práce čeká na vašich šest kontrolorů?

V České republice je zaregistrovaných 210 politických stran a hnutí. Jednatřicet z nich podalo kandidátky do voleb do poslanecké sněmovny. Bohužel zákonodárci zapomněli do zákonů přidat nějakou lhůtu, do kdy by nám krajské úřady, ke kterým strany kandidátky podávaly, o těchto stranách měly dát vědět. Musel jsem proto obepsat všechny hejtmany a hejtmanky s prosbou o informace, které jsou pro nás důležité k zahájení kontroly a dohledu.

Není to na úřad o sedmnácti zaměstnancích, z toho jen šesti kontrolorech, trochu moc?

Už jsem začal jednat s ministerstvy vnitra a financí o zvýšení počtu zaměstnanců. Rád bych, aby nás od ledna bylo o dva více.

Jste při zpětné kontrole opravdu schopni zjistit, zda strany za peníze, které za volby utratily, opravdu dostaly ten počet billboardů a vytištěných letáků, který deklarují? Že nebyly financované žádným skrytým způsobem?

Když se bavíme o našem úřadě v této velikosti a s ohledem na množství politických subjektů, které se účastní kampaně, je zřejmé, že pracujeme v možnostech, které máme. Vykážeme stoprocentní úsilí, abychom toto vše zvládli zkontrolovat. Zda to dokážeme, ukáže až realita. Teprve začínáme a nejsem schopni deklarovat, co všechno a v jakém časovém horizontu zvládneme udělat.

Takže čekáte nějaké komplikace při kontrole stran?

Kdybych řekl, že to vše uděláme v plném rozsahu, tak bych mohl působit směle, ale podle mého názoru spíš drze. Já se na naši činnost a kontroly hodlám dívat realisticky a odhaduji, že drtivou většinu náš úřad zvládne. Pokud bych řekl, že opravdu zvládneme úplně všechno, mohli by mě někteří považovat za frajera. Já ale přiznám, že to nejsem.

Vojtěch Weis
• Je předseda Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.
• Je mu osmatřicet let, je ženatý a má dvě děti.
• Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
• Dříve pracoval například pro Správu železniční dopravní cesty, Státní pozemkový úřad České republiky nebo v Odborovém svazu civilních zaměstnanců armády.

V příštích letech čeká Českou republiku řada voleb, některé z nich se mohou vzájemně překrývat třeba v kampaních. Jak budete rozlišovat, zda strany utratily peníze za kampaň do jedněch či druhých voleb?

Pro každý typ voleb musí mít strany zvláštní transparentní účet. I když se budou překrývat dvě volební kampaně, tak věci související s jedněmi volbami musí být financované z účtu pro jedny volby a co se týká druhých voleb, ty musí být zaplacené zase ze svého transparentního účtu. Například kdyby při současných volbách nějaká strana měla svého kandidáta i do prezidentské volby a spojila by s ním dohromady nějaké své mítinky, museli by ve výkazech uvést, jak se podělili na nákladech. Vykazovat přitom musí i dobrovolnickou bezplatnou práci.

Pokud zjistíte nějaké pochybení, například při současných volbách do poslanecké sněmovny, můžete zvolenému kandidátovi odebrat mandát?

Ne, a to vůbec nebyl ani důvod pro vznik našeho úřadu, abychom rušili výsledky voleb. Dokonce nemůžeme ani zasáhnout do kampaní, pokud bychom se nějak, například zběžným pohledem na transparentní volební účet, dozvěděli, že některá strana překročila limit na kampaň. Nemůžeme za představiteli strany přijít a říct: Tak a teď stop, sepište nám zprávu o kampani a vše pro vás končí.

Není potom ale kontrolní činnost vašeho úřadu bezzubá?

Není, protože my dohlížíme na transparentnost, nikoliv na férovost. Pohybujeme se v evropském prostoru, což je prostor spravedlnosti a práva. Nemůžeme ukazovat na jednotlivé lidi či strany a hodnotit jejich přípustnost ke zvolení. Od toho je tu volební komise. Z jistého úhlu pohledu jsme bezzubí, to je pravda. Je to z toho důvodu, že volby do poslanecké sněmovny jsou pro nás úplně první, na které dohlížíme. Ale můžeme z nich vytěžit praxi. Až dostaneme výkazy stran o jejich kampaních a zkontrolujeme je, sepíšeme o všem zprávu, kde popíšeme, co se jak dělat má a nemá. Pokud ale někdo poruší zákony, zahájíme s ním správní řízení.

Lidé ale možná spíš očekávali, že budete hodnotit férovost voleb, ne správnost účetnictví.

To je možná omyl v očekávání. Nejsme tu proto, abychom ovlivňovali politickou kampaň. Ani správní řízení, která s někým zahájíme, tu nejsou od toho, aby na daný subjekt začaly další strany či hnutí ukazovat a říkat, kdo ví co to má znamenat. Že s někým začneme řízení vést, totiž automaticky neznamená, že se něčeho dopustil. Žijeme v parlamentní demokracii, kde se opravdu i strany dopouští různých přestupků. My ale dohlížíme na to, že když přestupek spáchají nebo máme za to, že ho spáchaly, tak s nimi zahájíme řízení. Naše role je o tom korigovat chování strany, hnutí či konkrétního člověka. Ne za ním chodit a říkat ostatním: Dejte si na něj pozor!

Nějaká správní řízení už jste zahájili, nechtěl jste ale jmenovat s kým. Bylo to právě proto, aby řízení nemohlo nijak zasáhnout do kampaně a tím případně i výsledků voleb?

Ano. Správní řízení je navíc ze své podstaty neveřejné a vše se odehrává podle zákona. Až vše po volbách zpracujeme, tak zhodnotíme a zveřejníme, jak celá předvolební kampaň vypadala. Jestli si na základě naší zprávy někdo dovtípí, s kým jsme řízení vedli, už ale není naše věc. Jde o regulérnost procesu, ne nálepkování, kdo je hodný a kdo zlý.