Dochované kostry lidí i koně, keramika, ale i řada jiných zajímavých nálezů z různých období pravěku se podařilo objevit archeologům v Brankovicích. Už tři týdny provádí záchranný průzkum v tamní průmyslové zóně.

„Že jde o významné naleziště, se zjistilo už při budování inženýrských sítí v rámci přípravy průmyslové zóny. Tehdy se zde objevily nějaké nálezy. Teď jsme na to navázali daleko reprezentativnějším výkopem,“ říká David Parma z brněnského ústavu archeologické památkové péče.

Odborníci při odkrývání naleziště objevili pozůstatky z řady etap vývoje lidstva. „Je tady polykulturní lokalita. To znamená, že tu na jednom místě v různých obdobích v pravěku byly vesničky i pohřebiště. Stály tady různé osady,“ vysvětluje Parma.

Podle něj se v Brankovicích nacházely dvě osady z mladší doby kamenné a z mladší doby bronzové. „Dále také pohřebiště z pozdní doby kamenné. Je tady i keltská osada. Keltové zde žili někdy ve třetím století před naším letopočtem,“ říká archeolog.

Nejvýznamnější je ovšem osídlení z velkomoravského období. „Z té doby se zachovalo také velké pohřebiště. To je asi na celé lokalitě nejzajímavější,“ domnívá se Parma. Důležité na celém nalezišti podle něj nejsou samotné nálezy, ale situace, půdorys velkomoravské osady. „Díky odkryvu půdy jsou vidět prostorové vztahy. Víme, jak daleko bylo pohřebiště od nejbližších domů,“ vysvětluje odborník. Archeologové objevili místa, kde byla obytná zóna sídliště, a hluboké jámy, ve kterých byly obilnice. Vedle byly záhumenky a zahrádky.

Místní tušili, že archeologové něco na místě průmyslové zóny objeví. „Již před třemi lety jsme o možnosti, že se tam něco skrývá, věděli. Překvapil nás ale rozsah pozůstatků z minulosti,“ uvádí starosta Brankovic Josef Hlaváč.

On sám průzkum nepovažuje za zdržení pro stavebníky. „Naštěstí probíhá vše podle plánu. Ke všemu vykopávky se provádějí v části, kde zatím práce nijak nebrzdí,“ vysvětluje starosta.