Na zasedání bučovického zastupitelstva se dnes bude lámat chleba. Představitelé města rozhodnou, zda potvrdí dosavadní trasu přeložky silnice I/50 nebo se přikloní k jinému řešení neúnosné dopravní situace v centru města. „Pokud odsouhlasíme pořízení změny územního plánu, bude to znamenat stop pro další přípravné práce na stavbě,“ potvrdil bučovický místostarosta František Šujan.

Jednání vyvolaly dvě petice, které obyvatelé poslali na adresu bučovické radnice. „Máme tady žádost lidí, kteří se stavbou souhlasí, a také odpůrců přeložky,“ informoval druhý bučovický místostarosta Oldřich Holásek.
Jedinou alternativou přeložky je jižní obchvat, který má zastánce v opozici. „Není známá jeho trasa. Jestli tedy schválíme změnu územního plánu, budeme muset začít hledat vhodné místo pro obchvat. Jižní varianta přeložky, o které se hovořilo už v minulosti, dnes není reálná. Nemluvě o tom, kolik by vytváření nových projektů stálo,“ upozornil Šujan.

Zároveň však uvedl, že ani přeložku nepovažuje za ideální řešení současné dopravní situace v Bučovicích. „Každopádně je to pořád lepší, než aby auta jezdila centrem,“ nechal se slyšet bučovický místostarosta. Jak prozradil, on sám je na vážkách, zda zvednout ruku pro nebo proti pořízení změny územního plánu města. „Že zastupitelstvo dnes odhlasuje změnu, je reálné. Ale zároveň velmi nezodpovědné,“ myslí si Šujan, který podle svých slov před lety upřednostňoval obchvat.

Pokud dnes bučovičtí zastupitelé dají zelenou změně územního plánu, jejich rozhodnutí bude s největší pravděpodobností znamenat mimo jiné obrovský zásah do městského rozpočtu na další léta. „Všechny dosud vynaložené prostředky by se v případě zahájení nových studijních prací staly zmařenou investicí. Pokud by zástupci Bučovic rozhodli pro změnu trasy přeložky silnice I/50, veškeré náklady spojené s přípravou nové by město muselo pořídit ze svých peněz,“ upozornila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková.

Zároveň by se rozběhl další kolotoč vyřizování různých povolení, čímž by se oddálilo řešení neúnosné dopravní situace v centru města. „Bylo by nutné zajistit placení dalších kroků, jako je zapracování trasy do územního plánu Bučovic, případě dotčených obcí. Bude potřeba zaplatit podklady pro proces EIA a také na zpracování nové dokumentace pro územní rozhodnutí,“ doplnila Vápeníková s tím, že Ředitelství silnic a dálnic doteď dalo do přípravných prací přes dvanáct milionů korun.

V případě, že tedy zastupitelstvo odsouhlasí jinou variantu vedení trasy, investor pozastaví přípravné práce na přeložce. „A to do té doby, dokud nebude odsouhlasená nová trasa silnice v územním plánu Bučovic a stupeň přípravy nebude ve fázi územního rozhodnutí. Vše samozřejmě bude muset být zajištěné na náklady toho, kdo vyvolal změnu,“ připomněla Vápeníková.

Jednoduché rozhodování bučovičtí zastupitelé rozhodně nebudou mít. Na jedné straně budou řešit otázku peněz, na druhé protesty zhruba pětiny místních, která brojí proti stavbě. Například sestry Krajčovy ze Ždánské ulice se dokonce neváhaly obrátit na krajský úřad či ministerstvo dopravy.

A pokud zastupitelstvo dnes neodsouhlasí změnu územního plánu, jsou připravené vytáhnout do dalšího boje. „Zastupitelé by si měli uvědomit, že proti přeložce se vyslovilo téměř dvacet procent obyvatel města. Nyní máme pocit, že vedení města nehájí naše zájmy, a proto jsme nucené činit tak samy. V případě, že nedojde ke schválení změny územního plánu, budeme hájit naše práva coby účastníků územního řízení,“ řekla Katarína Krajčová.

Jak doplnila, současný zákon umožňuje účastníkům územního řízení právo podávat námitky, odvolávat se proti vydaným rozhodnutím. „Dokonce můžou požádat správní soud o přezkoumání rozhodnutí,“ dodala Krajčová, které se domnívá, že projekt přeložky má řadu vad.

Trasu, která ovšem nemá jen odpůrce, město vybralo podle dostupných informací v roce 1992. Přeložka má být dlouhá bezmála pět a půl kilometru. Předpokládaný termín zahájení prací je v příštím roce, dokončení je pak naplánované na rok 2012. Jak však před časem upozornila pracovnice brněnské správy Ředitelství silnic a dálnic Věra Hoderová, kvůli různým průtahům není vůbec jisté, zda bude investor schopný tyto termíny dodržet.

Přeložka většině lidí uleví

ROZHOVOR - Proti plánované přeložce silnice I/50 v Bučovicích brojí přibližně pětina obyvatel. Podle bučovické starostky Šárky Šilerové ovšem bude znamenat úlevu pro město. Informace o tom, jak město a investor dosud postupoval při přípravě projektu, a také skutečnosti, které z něj vyplývají, přibližuje v následujícím rozhovoru.

Odkdy lidé z Bučovic znají přesnou trasu přeložky silnice I/50? Kdy jim ji radnice oficiálně představila?
Předběžná trasa byla vyvěšená od 18. října do 18. listopadu 1994. Současně radnice vyzývala v rozhlase, aby se obyvatelé a instituce vyjádřili k zveřejněnému zastavovacímu plánu města s trasou přeložky v toku Litavy. Koncept směrného územního plánu zastupitelé schválili 21. února 1995, územní plán potom odsouhlasili 20. září 1995. Ve schvalovacím procesu byla trasa několikrát vyvěšená v centru města. Město pak zveřejnilo trasu také v březnu 2005, opět při veřejném projednání, a to za účelem zintenzivnění prací na přeložce. Zhruba od roku 2006 byl územní plán přístupný na webu města. Při výjezdech členů rady do místních částí obyvatelé rovněž měli možnost do plánu trasy nahlédnout. V neposlední řadě byla přístupná lidem při projednání územního řízení a v době od poloviny roku 2008 byla k vidění, a to zhruba rok, na budově bývalého kina. Kdo měl opravdu zájem znát přesnou trasu, měl k tomu dostatek příležitostí, včetně přímé návštěvy na odboru rozvoje a výstavby.

Lidé, kteří sepsali petici proti přeložce, poukazují na negativní dopady stavby na celkový ráz města. Nemáte obavy z toho, jak taková stavba Bučovice poznamená? Nutno podotknout, že s největší pravděpodobností nezvratně.
Každá nová stavba mění ráz města. V případě přeložky jde zejména o její případný pozitivní vliv na zlepšení života obyvatel ve smyslu řešení dopravní situace a životních podmínek. Zmírní se hluk, emise a podobně.

Autoři petice jsou rovněž přesvědčení, že stavba uleví lidem v jedné části města na úkor jiných. Co si o tom myslíte?
S tímto stanoviskem nesouhlasím. Opak je pravdou, stavba uleví výrazné většině obyvatel.

Měla byste stejný názor na přeložku, pokud byste bydlela v místě, kudy povede?
Opětovně opakuji, že vůbec nejde o můj osobní názor na stavbu přeložky, ale zejména o respektování demokraticky zvoleného řešení na základě doporučení odborníků s respektováním teritoriálních možností města. Je povinností starosty prosazovat to, co je v platném územním plánu města.

Jaké výhody a nevýhody bude mít přeložka v porovnání s obchvatem?
Tuto otázku byste měla položit projektantovi stavby. V rámci úvah investora jsou vždy zodpovídány otázky vlivů na životní prostředí, množství záboru zemědělské půdy, délka trasy, terénní nerovnosti, množství odvedení dopravy, náročnost technická či finanční.

Mnozí lidé poukazují na to, že přeložka zablokuje nebo přinejmenším znesnadní dopravu ve směru na Kyjov a přístup lidí k vlaku. Hodně obyvatel jezdí za prací a školou hlavně do Brna. Kromě diskomfortu se obávají i o bezpečnost. Oprávněně či nikoliv?
Tyto obavy vyplývají především z neznalosti projektu. Všechny takové otázky již několikrát projektanti zodpověděli a vyřešili dle platných technických norem a stanovisek orgánů Policie České republiky. Předpokládám, že praxe renomované projekční kanceláře je zárukou, že není nutné obávat se laických pochybností.

Na středečním zasedání v bučovickém kině zaznělo, že u vlakového nádraží bude přechod se semaforem. To by ale znamenalo přerušování dopravy na přeložce. Nehrozí, že město bude mít místo jedné „padesátky“ s kolonami dvě a skočí z bláta do louže?
Především je nutné si uvědomit, že po stavbě by se ze současné silnice I/50 stala místní komunikace s dopravním značením podléhající městu. Je zde tedy možnost zcela vyloučit průjezd těžké kamionové dopravy. Přeložka by zůstala v režimu mezinárodní silnice. Světelnou křižovatku považuji za standardní dopravní řešení obvykle používané pro dané situace. Pokud však lidé budou mít nějaké další připomínky, je možné řešit je ve stavebním řízení.

Stavba výrazně naruší vodní režim řeky Litavy. I v nynější době jsou ve městě oblasti, které v období silných lijáků nebo tání pravidelně trpí záplavami. Neobáváte se, že se kvůli přeložce tyto problémy ještě zhorší, jinými slovy, že ohrozí bezpečnost a majetek obyvatel města?
Aby nic takového nenastalo, investor nechal sledovat hladiny spodních vod a projektanti postupovali v součinnosti s dotčenými vodoprávními orgány.

Jak bude stavba odhlučněná? V jaké nejbližší vzdálenosti od domů by měla vést?
Investor má povinnost respektovat a dodržet platné normy z oblasti hygienických předpisů, včetně minimálních vzdáleností stavby od budov. Pro podrobnější informaci doporučuji se obrátit na projektanty stavby.

Na kolik peněz města a investora už přípravné práce na stavbu přeložky silnice I/50 vyšly?
Dle údajů investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, přípravné a projektové práce stály zatím něco málo přes třináct milionů korun. Město mělo s plánovanou stavbou především nepřímé výdaje, například úpravy projektů.

Máte představu o tom, kolik potřebných pozemků se investorovi podařilo vykoupit a kolik jich ještě zbývá získat?
Investor může zahájit výkup pozemků až po vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Za současné ekonomické situace je možné, že stát stavbu přeložky odsune na vedlejší kolej a ocitne se v nedohlednu. Nebylo by lepší soustředit se na obchvat, proti němuž by se sotva ve městě objevily námitky, a prosazovat ho v příznivější době?

Otázku nedostatku peněz na přeložku považuji za spekulativní a nepodloženou. Nelze ani souhlasit s tvrzením, že proti obchvatu by nebyly námitky. Vzhledem k případnému množství dotčených vlastníků pozemků a budov by určitě byly. Také jde o to, co je to příznivější doba.
PŘELOŽKA V DATECH
1991- 1995 – projektant vypracoval varianty trasy přeložky silnice I/50
1992 – vznikla studie s názvem „Bučovice – obchvat silnice I/50“. Obsahovala dvě možnosti, kudy přeložka může vést.
1995 – bučovičtí zastupitelé schválili územní plán města, ve kterém byla zapracovaná trasa přeložky vybraná v roce 1992
1997 – ŘSD dokončilo dokumentaci pro územní rozhodnutí a začal jednat s majiteli pozemků,
1997 – 2004 – pozastavení přípravy projektu kvůli rozšíření
2005 – 2008 – ŘSD vedlo majetkoprávní projednávání s vlastníky dotčených pozemků
2006 – v březnu lidé z Bučovic demonstrovali proti neúnosné dopravní situaci v centru města a silnici I/50 na čas zablokovali
2006 – památkáři požádali o zpracování studie o vlivu vibrací na statiku zámeckého areálu. Ministerstvo kultury rozhodlo, že stavbu je možné umístit v ochranném pásmu zámku
2006 – stavba byla kvůli složitosti rozdělená na dvě etapy
2007 – ministerstvo životního prostředí vydalo písemné potvrzení platnosti stanoviska EIA dokumentace, která hovořila o tom, že přeložka nebude mít zásadní vliv na kvalitu životního prostředí
2008 – stavební úřad v Bučovicích vydal územní rozhodnutí na první etapu stavby přeložky
2008 – obyvatelé sepsali petici proti územnímu rozhodnutí bučovického stavebního úřadu
2009 – kraj v dubnu rozhodl ve prospěch odpůrců přeložky a zrušil územní rozhodnutí vydané bučovickými úředníky
2009 – ministerstvo dopravy v srpnu reagovalo na stížnost místních na postup ŘSD při přípravě stavby přeložky s tím, že investor postupoval v souladu se zákonem platným v době, kdy proces probíhal
Přeložka není řešením ani ve snu

ROZHOVOR - Přeložka silnice I/50 centru města příliš neuleví a v důsledku přinese víc škody než užitku. Takový je názor bučovického zastupitele Radovana Válka i jeho kolegů ze strany Volba pro město. Jaké má pro toto tvrzení argumenty, se dočtete v následujícím rozhovoru.

Vyjmenujte hlavní důvody, proč dáváte přednost jižnímu obchvatu města před přeložkou silnice I/50?
Jižní obchvat vyvede zejména tranzitní dopravu mimo vnitřní zónu města. Je bezpečnější pro chodce, nebrání totiž přístupu k dopravnímu uzlu integrované dopravy. Nabízí zrychlení dopravy bezpečným způsobem – nekříží žádnou pěší komunikaci. Vysoce pravděpodobně se jedná o levnější variantu než průtah. Je to technicky schůdnější řešení, tudíž výstavba může být rychlejší. Nevyžaduje bourání a je daleko méně dotčených subjektů, proto i příprava před zahájením stavby může být rychlejší. Nenaruší vzhled centra města a to se stane konečně zónou klidu pro příjemné bydlení.

Kudy přesně by měl obchvat vést?
Ve směru od Brna se od silnice I/50 oddělí před Marefami, obkrouží kasárna a Polní ulici a odtamtud se bude sklánět ke Kloboučkám, projde mezi JKZ a západním okrajem Klobouček a k východní části nynější silnice I/50 se připojí poté, co mine biokoridor těsně před Nevojicemi.

Proč zpochybňujete účelnost přeložky až nyní, když se ve městě objevila petice proti ní?
Není tomu tak. Od roku 2007 se bavíme o tom, že přeložka (průtah) je nesmyslným řešením. Ale vždy, když se o této otázce diskutovalo na jednání zastupitelstva, byli zastupitelé Volby pro město stavěni do role těch, co chtějí všechno jen kazit a brání pokroku. Bohužel tím, že média ani na území města nedopřávala sluchu našim názorům, tak to může vypadat, že teprve nyní protestujeme. Ale proti takovému tvrzení se musím ostře ohradit.

Zastánci přeložky poukazují na skutečnost, že prosadit tuto kompromisní trasu trvalo přes deset let a celá záležitost vlastně stále není u konce. V této souvislosti je prý obchvat hudbou vzdálené budoucnosti. Neznervózňuje vás riziko, že Bučovice přijdou kvůli holubovi na střeše o vrabce v hrsti? A co náklady, které už přeložka pohltila? Věra Hoderová z Ředitelství silnic a dálnic, jež je investorem přeložky, poukazuje na to, že jsou už nyní docela vysoké. Není škoda je zmařit?
Co se nákladů již vynaložených na přípravu stavby týče, dovolím si vaši otázku obrátit: Není zhůvěřilé nebo marnotratné investovat úsilí a peníze do něčeho, co nemůže přinést kýžený užitek a ani v nejlepším snu se nemůže nazývat řešením stávající tíživé situace?

Na setkání obyvatel města se zástupci investora stavby a města minulou středu prohlásil projektant stavby, že podle odhadů přeložka odvede z „padesátky“ pouhou čtvrtinu z celkového množství aut. Co si o tom myslíte? Má vůbec cenu silnici za stamiliony v takovém případě stavět?
Jednoznačně odpovídám: Já si myslím, že ne. Podle mého názoru každý, kdo sleduje dění v této zemi a v našem kraji a pozorně poslouchal vystoupení pana hejtmana Haška v Bučovicích, musí pochopit, že slibovaný dvouletý horizont do zahájení stavby je v současné situaci naprostou utopií.

Můžete to konkretizovat?
Jihomoravský kraj musí spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic v nejbližším době řešit přednostnější stavby: napojení na dálnici do Vídně a silnici na Svitavy. Protože finanční možnosti ani zdaleka nejsou neomezené, je jasné, že v jednom kraji se zajisté nebudou stavět tři prioritní silnice souběžně. Náklady na tyto stavby se nepočítají ve stamilionech, ale desítkách miliard. A je nabíledni, že vedení kraje má před sebou zásadní rozhodnutí, zda je důležitější komunikace, která se dotýká mezinárodních smluv (přístup k dálnici do Vídně) nebo silnici, která zásadním způsobem blokuje přístup do Brna ze satelitních městeček, sousedního kraje a z Polska (silnice na Svitavy). Vedle těchto stěžejních problémů se, nechť mi obyvatelé Slavkovské, Legionářské a Slovenské ulice prominou, obtěžující silnice vedoucí přes Bučovice jeví opravdu jako malicherná.

Za to vás ovšem lidé ze Slavkovské nepochválí…
Není mi jedno, jaké peklo prožívají denně lidé ve zmíněných ulicích. Ale je to můj realistický pohled na smutnou skutečnost. Když si promítneme, jakým tempem se dnes staví a jak rychle nebo spíš pomalu se plní státní rozpočet v kapitole dopravy, je jasné, že ani sedm let do zahájení stavby se nejeví jako dosažitelný cíl.

Proč podle vás trvá prosazení řešení neúnosné dopravní situace v Bučovicích tak dlouho? Na silnici I/50 má obchvat Slavkov u Brna, Uherské Hradiště… Konečně se pohnuly ledy v problému přestavby nesovické křižovatky. Jedná se dokonce o obchvatu Brankovic, Malínek a Kožušic, na stole jsou varianty řešení. Jen Bučovičtí stále čekají a čekají. Kde je zakopaný pes?
Myslím, že celé jádro problému spočívá v tvrdošíjném držení se zastaralé koncepce. Když jsem slyšel pana senátorka Bárka, že jeden a půl roku věnoval tomu, aby památkáře přesvědčil jenom o tom, že je potřeba pustit dopravu kolem zámku, pochopil jsem, jak nesmírně plýtvají naši čelní představitelé energií. Když si jenom připustíme variantu jižního obchvatu, položme si otázku, co všechno by mohl zařídit pan senátor za tutéž dobu tam, kde nejsou žádné kolizní zájmy?

Proč podle vás vznikla varianta přeložky už na prvopočátku? Už tehdy měla odpůrce. Proč neexistuje seriózní srovnání více variant?
Na tuto otázku by asi měl odpovídat někdo jiný. Jednak jsem v té době nebyl zastupitelem a za druhé logiku takové úzkoprsosti nechápu.

Představme si situaci, že je rok od dokončení stavby přeložky silnice I/50 v Bučovicích. Zkuste popsat všechna negativa, o nichž jste přesvědčen, že se s nimi lidé budou muset vyrovnávat. V čem přeložka nejvíc postihne život v Bučovicích ve špatném slova smyslu?
Myslím, že prvním a nejsilnějším dojmem po roce fungování zprovozněné přeložky I/50 formou průtahu bude rozčarování. Rozčarování obyvatel v centru města, že pořád jim pod okny jezdí šňůry kamionů a osobních aut, rozčarování řidičů, že se vlastně nic nezrychlilo. Dalším, možná poněkud slabším dojmem bude milé překvapení, jak krásně je vidět z průtahu na zámek.

Zkuste odhadnout, kolik lidí z Bučovic je proti přeložce a kolik pro obchvat.
Odhadnout skutečný poměr sil v obou táborech je opravdu těžké, ale zřejmě leccos napovídá počet podpisů pod jednotlivými peticemi. Pro přeložku bylo asi čtyři sta, proti přeložce pak kolem dvanácti set občanů Bučovic.

V čem bude obchvat výhodnější pro obyvatele centra Bučovic a Vícemilic, kteří potřebují řešení co nejdřív? Jinými slovy, jak chcete přesvědčit i je, že obchvat je pro ně lepším řešením než přeložka?
Myslím, že si zatím příliš neuvědomují, že přeložka není zásadním řešením jejich problémů. Zvláště pak s poukazem na reálné a nereálné časové horizonty, jak jsem napsal výše. Sám jsem řidič, který najezdí asi čtyři tisíce kilometrů měsíčně. Z vlastní zkušenosti tak vím, že pokud existují dvě paralelní cesty ve městě, z nichž ani jedna neumožňuje volný a hladký průjezd, pak řidiči rovnoměrně zatěžují obě komunikace a zvláště pak řidiči kamionů, kteří se domlouvají vysílačkami a jsou schopní velmi pružně reagovat na situaci v jednotlivých dopravních tepnách. Naproti tomu by jižní varianta průtahu umožnila hladký průběh veškeré tranzitní dopravy a podotýkám, že bez významných rychlostních a semaforových omezení, takže by odlehčila centru Bučovic a Vícemilicím tak, jako slavkovský obchvat jejich městu.

MARTINA HAŠKOVÁ A MICHAL SKLENÁŘ