Nový les může v budoucnu vzniknout například u Otnic, konkrétně poblíž rybníka v Poltni. S pozemkovými úpravami tam najatá firma začala loni a dokončené by mohly být v roce 2017. Po nich vesnice získá půdu, na níž může vzniknout asi šestihektarový les. „Takový zatím Otnicím chybí. Plán je zalesnit dosavadní pole u rybníka, které vlastní Zemědělské družstvo Rostěnice. Naposledy zastupitelstvo odsouhlasilo koupi jednoho a půl hektaru za půl milionu korun. Na zalesnění bychom rádi s družstvem spolupracovali," nastínil starosta Otnic Pavel Prokop.

Prioritou jsou cesty

Úpravy mají Otnice podobně jako jiné obce rozdělené do čtyř bloků: opatření k ochraně půdy a k ochraně tvorby životního prostředí, vodohospodářská opatření a cestovní sítě. „Prioritní jsou teď pro nás poslední dvě. Potřebujeme vyřešit síť cest tak, aby každý vlastník pozemku měl díky nim na místo přístup. Některé polní cesty by se přitom mohly asfaltovat. Nejdřív ale musí obec, potažmo stát získat parcely pod nimi, celkem asi třiadvacet hektarů pro dvaatřicet kilometrů cest. Právě proto jsou nutné pozemkové úpravy. Pokud jde o vodohospodářská opatření, vzniknout by díky nim mohlo několik rybníků, například u hranic s katastry Bošovic a Šaratic. Máme je už v územním plánu," dodal starosta.

Dál plán počítá s novými větrolamy, biokoridory a biocentry, které by měly být propojené tak, aby umožnily nerušenou migraci živočichů. Pokud jde o financování plánovaných úprav krajiny, peníze na ně zpravidla musí sehnat obec. „Úpravy cest, když to Státní pozemkový úřad vyhodnotí kladně, nám může zaplatit stát. Ale na zbylá opatření musí sehnat obec peníze sama skrz dotační tituly," objasnil Prokop.

Pozemkové úpravy chystají i v sousedních Bošovicích. „Některé předběžné kroky už máme za sebou, ale se samotnými úpravami začneme později. Příští rok budeme vybírat projektanta. Zatím máme pouze hrubé představy toho, jaká opatření v krajině by se díky nim mohla uskutečnit. Uvažujeme například o suchém poldru na zadržování přívalových vod nebo o několika stromořadích kolem polí," uvedl bošovický starosta Aleš Matyáš.

Mimo jiné zřízení protipovodňových opatření má být konečným důsledkem komplexních pozemkových úprav také v Nemochovicích. „Pozemky, kde bychom je chtěli vybudovat, však obci nepatří. Proto nemá smysl o nich přemýšlet, dokud nebudeme mít hotové úpravy. Ty však ještě nejsou na pořadu dne. V současné době totiž čekáme na dokončení digitalizace katastrálních map. Ta má být hotová zhruba někdy v říjnu," podotkl starosta Nemochovic Lubomír Hofírek.

Digitalizaci už naopak mají hotovou ve Hvězdlicích. Na začátku roku požádal městys vyškovskou pobočku Státního pozemkového úřadu o zahájení úprav. K tomu musel podobně jako jiné obce doložit souhlasné stanovisko majitelů, kteří dohromady vlastní alespoň jednapadesát procent celkové výměry pozemků v katastru.

Raději ornou půdu

To se už podařilo. „Řada vlastníků uznala, že to pro ně bude mít přínos, protože jim patří například část potoka, který jim k ničemu není, a jen z něj odvádějí daň. Raději tedy budou mít ornou půdu," upřesnil starosta Hvězdlic Zdeněk Tejkal s tím, že pozemkové úpravy jsou ve fázi před zahájením.

Podobně jako v mnoha jiných obcích, i ve Hvězdlicích je vlastnická struktura pozemků velmi rozdrobená. Městys nevlastní takové, které potřebuje. „Pozemkové úpravy zjednodušeně vytvoří podmínky pro to, abychom mohli upravovat krajinu tak, jak bychom chtěli. Plán je přitom takový, že městysi ubude orné půdy a přibude parcel, na kterých může zřídit například remízky nebo biokoridory, získá ale i pozemky pro stavbu cyklostezky. Rádi bychom převážně zemědělský extravilán městyse víc zpřírodnili. A to říkám jako bývalý zemědělec," uzavřel hvězdlický starosta.