V bučovickém a křižanovickém katastru má totiž vzniknout přírodní památka Člupy.

„Předmětem ochrany daného území jsou širokolisté suché trávníky, panonské sprašové stepní trávníky a na ně vázané ohrožené druhy rostlin a živočichů, vyskytující se na svažitých pozemcích s místními výstupy podloží,“ uvedla Michaela Vychronová z krajského odboru životního prostředí. Na osmnáctihektarovém území, kde má přírodní památka vzniknout, přitom není o vzácné druhy nouze. „Z cenných druhů je to třeba vstavač vojenský, černucha rolní, třešeň křovitá, koniklec velkokvětý, hořec křížatý nebo modrásek hořcový. Celkový charakter a druhová bohatost území bezesporu opodstatňují vyhlášení území za zvláště chráněné,“ dodala Vychronová.

Člupy by měly vzniknout na pomezí Bučovic a Křižanovic a rozšířit jednu stávající přírodní památku. „Součástí Člupů by měla být Podkova, která už je několik let významným krajinným prvkem a dále Stráně nad Křižanovicemi a Křižanovické terasy, které už jsou v katastru sousední obce,“ upřesnila Alena Černá z bučovického odboru životního prostředí.

Právě vedení Křižanovic u Bučovic aktuálně zjišťuje situaci kolem celého návrhu. „Právě mířím na krajský úřad získat informace, co přesně pro nás vyhlášení takové památky znamená. Teprve na základě nich zaujmu k návrhu stanovisko,“ potvrdil křižanovický starosta Lubomír Cenek.

Návrh od kraje

Návrh na vytvoření přírodní památky podal kraj na základě platné legislativy. „Vyhlášení je v souladu s nařízením vlády, které stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. Cílem vyhlášení je zřízení územní ochrany evropsky významné lokality Člupy jako součásti soustavy chráněných území Natura 2000 v České republice,“ vysvětlila impulz k vyhlášení Vychronová.

Obce mohou případné námitky k plánovanému vyhlášení přírodní památky uplatnit do devadesáti dnů od vyhlášení návrhu. „Z naší strany žádné problémy nejsou. Jako ochránci přírody samozřejmě vítáme vznik dalšího chráněného území, o které se bude někdo starat,“ ujistila Černá.

Námitky mohou uplatnit také vlastníci soukromých pozemků, které do oblasti spadají. „V tomhle případě by problémy nastat mohly, ale neočekáváme je vzhledem k tomu, že na daných soukromých pozemcích není zemědělská půda a že už na nich fakticky existuje chráněné území Podkova,“ doplnila Černá.

Vedle odboru životního prostředí, který má možnost návrh připomínkovat, mohou vzejít námitky ještě z bučovického odboru rozvoje a výstavby. „Ze zkušenosti vím, že v podobných případech mohou mít obce námitky, ale je zatím zbytečné předbíhat,“ uvedl Petr Bělohoubek z bučovického odboru rozvoje a výstavby. Konečné slovo k návrhu přírodní památky Člupy pak budou mít zastupitelstva dotčených obcí.

Pokud bude přírodní památka Člupy přeci jenom vyhlášená, turistů se to nějak zvlášť nedotkne. „V návrhu jsou vyjmenované činnosti, které bude možné dělat pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody. Volný vstup turistů do zvláště chráněného území ovšem omezovat nikdo nebude,“ uzavřela Vychronová.

Mezi činnosti, které vyžadují souhlas ochránců, patří například zalesňování, nebo pořádání kulturních a sportovních akcí.