Správa toků – oblast povodí Dyje plánuje opravit koryto milonického potoka Hvězdlička. Opravy, které vyjdou podnik Lesy České republiky na několik milionů korun, mají odstranit škody po předloňských povodních a současně snížit pravděpodobnost povodní dalších.

S přípravnými pracemi začala společnost už loni, ty hlavní plánuje na letošní léto. „Vzhledem k tomu, že nejde navýšit kapacitu koryta, musíme hlavně stabilizovat výškové poměry dna a břehy. Chceme také odstranit nánosy z koryta a opravit původní opevnění. Navíc nahradíme rozplavený bývalý jez balvanitým skluzem a upevníme stávající dno,“ uvedl mluvčí Lesů České republiky Zbyněk Boublík.

Oprava opevnění potoka současně zrychlí průtok vody, čímž sníží právě nebezpečí případné další povodně. „Opevněním břehů spravíme nátrže. Navíc tím zrychlíme odtok vody ze zastavěného území Milonic v místech, kde byl kvůli malému spádu pomalejší,“ řekl mluvčí.

Očekávané náklady na celou stavbu dosahují pěti milionů korun. „Předpokládáme ale, že se náklady nakonec o něco sníží. Opravy zaplatíme převážně z vlastních zdrojů,“ řekl Boublík.

Ochrání Milonice

Milonický starosta Miroslav Přikryl plánovanou stavbu vodního díla vítá. „Odstraní škody po předloňských povodních a navíc zvýší ochranu obce před případnou další povodňovou vlnou. Takže z oprav rozhodně máme radost,“ uvedl Přikryl.

Ke stavbě už vydal stavební povolení bučovický městský úřad. Má být co nejšetrnější k okolnímu prostředí. „Podmínky stavebního povolení zavazují stavebníka, aby zajistil opatření proti znečištění povrchových i podzemních vod a proti negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v místě stavby,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí bučovického úřadu a stavebního úřadu Miloslav Babyrád. Použití stavebních materiálů musí být podmíněné doklady o jejich nezávadnosti.

Lesy České republiky chtějí případné nežádoucí dopady minimalizovat. „Negativní vliv oprav na okolní prostředí se budeme snažit snížit vhodnou organizací stavby a jejím rozdělením na menší úseky,“ ujistil Boublík.

V souvislosti se stavbou čekají obyvatele Milonic i některá dopravní omezení. „V úsecích, kde potok přiléhá k silnici, budeme muset zajistit práva k jejímu zvláštnímu užívání,“ potvrdil Babyrád.

Podle společnosti ale lidem žádné velké potíže s dopravou nehrozí. „Zcela určitě zachováme průjezdnost po státní silnici a také přístup a příjezd lidí k jejich domům. Částečné omezení během oprav bude určitě vyvážené zvýšenou ochranou obyvatel a jejich majetku před velkou vodou,“ doplnil mluvčí.

S opravami koryta Hvězdličky začnou Lesy České republiky pravděpodobně v létě. „Předpokládáme, že začneme v polovině roku. Práce potrvají zhruba rok,“ uzavřel Boublík.