Další díly seriálu Přírodní krásy Vyškovska najdete ZDE

V polích mezi Podbřežicemi, Dražovicemi a obcí Komořany se nachází jedna z nejvýznamnějších rezervací na Vyškovsku: Stepní stráně zvané také Štopgrunty nebo Malé stráně. Rezervace, na niž přirozeně navazuje přírodní památka Mechovkový útes, zřídily orgány ochrany přírody už v roce 1951.

Území označuje pět tabulí se státním znakem. Je to suchá pastvina ve svažitém terénu nalevo od silnice vedoucí z Dražovic na Podbřežice. Nachází se v katastru Komořan. Obklopují ho pole, křoviny a lesík tvořený hlavně javory, jasany, topoly, břízami a dalšími náletovými dřevinami.

Rezervace má podobný charakter, jako třeba nedaleké a mnohem známější Větrníky. Roste tam stepní chráněná vegetace. Nejznámější rostlinou je škarda panonská, která se v naší republice vyskytuje právě jen na Stepních stráních u Komořan, jež tvoří západní hranici jejího výskytu. Také na Slovensku se objevuje na jediné lokalitě, běžnější je na Ukrajině a v jižním Rusku. Až sto dvacet centimetrů vysoká bylina se žlutými květy u nás patří ke kriticky ohroženým druhům chráněným zákonem.

Kromě škardy roste na Stepních stráních také třemdava bílá, len žlutý, koniklec velkokvětý a luční, záraza bílá, oman oko Kristovo, divizna brunátná, sasanka lesní, hvězdnice chlumní, orchidej vstavač vojenský, oman mečolistý, hlaváček jarní, kozinec vičenzovitý, černýš rolní, modřenec chocholatý, zvonek boloňský, černohlávek velkokvětý, sápa hlíznatá a řada dalších květin.

Faunu zastupují hlavně vzácné stepní druhy hmyzu, jako jsou střevlíci, svižníci, čmeláci, vosy, pětadvacet druhů mravenců a další. Z plazů na Stepních stráních biologové objevili ještěrku obecnou a slepýše křehkého, obojživelníky zastupuje populární rosnička zelená.

Jako podobné další rezervace na Vyškovsku ohrožují Stepní stráně hlavně nálety dřevin, jako je jasan, trnka či akát a hnojiva z okolních polí. Lokality jsou závislé na pravidelném spásání trávy. Na Stepních stráních je zajišťují ovce občanského sdružení Manner.

Na Stepní stráně navazuje na severu přírodní památka Mechovkový útes. Je vlastně pozůstatkem třetihorního moře. Lze tam objevit zkameněliny mechovek a dalších pravěkých mořských živočichů.

Okolí Stepních strání lze poznávat i ze hřbetu koně, vede tudy totiž modrá etapa první koňské regionální jezdecké trasy spojující polními cestami vesnice Čechyně, Komořany, Podbřežice, Lysovice, Letonice a Němčany. Sdružení Procyon na trase vybudovalo i naučné tabule informující o pozoruhodnostech v okolí, k nimž patří třeba poutní místo Lutršték a mrazový klín u Němčan nebo právě Stepní stráně a Mechovkový útes. Samozřejmostí jsou na trase také odpočivadla a úvaziště pro koně.

Vážení čtenáři, seriál Přírodní krásy Vyškovska najdete také v tištěné podobě každou středu ve Vyškovském deníku Rovnost.