Pozval byste zájemce na prohlídku už nyní?

Rozhodně ano. I přes pohnutou historii si celý areál zachoval četné historické a umělecké hodnoty. Zámek má osm set let starou historii a prakticky na každou etapu jeho vývoje v něm nalezneme nějaké upomínky.

Mají na výběr z více prohlídkových tras?

Absolvují celkem dva okruhy. První je základní, který ukáže turistům reprezentační prostory ve druhém nadzemním podlaží a seznámí je s celou historií areálu. Druhý, který byl otevřen nově pro letošní sezónu, nabídne turistům prohlídku zámeckých sklepení a řady prostor v přízemí, souvisejících především s provozně technickým zázemím života na zámku.

Jak se na obnově zámku podílejí vaši studenti?

Spolupráce vlastníka zámku a Ústavu památkové péče Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně je už čtyřletá. Je třeba poznamenat, že studenti se nemohou přímo účastnit projektové přípravy obnovy nemovité kulturní památky jako aktivní projektanti. Přesto je jejich zapojení do celého projektu znovuoživení této hodnotné památky výrazné. Na jedné straně slouží zámecký areál jako odborné pracoviště, kde se mohou studenti v rámci výuky seznamovat s metodikou a postupy památkové obnovy. Nezávazně si tak vyzkouší práci architekta na přípravě studie této obnovy, kde se seznamují s procesem průzkumů při předprojektové přípravě.

Kterými způsoby se tedy zapojují přímo?

Studenti se výrazně podílejí na propagaci památky a přípravě expozic jednotlivých prohlídkových okruhů. Takto v režii studentů vznikly například nové výstavní panely, které jsou rozmístěné jako součást prvního okruhu a seznamující návštěvníky s historickým vývojem areálu. Dále studenti vytvořili prezentační brožuru pro zájemce, která na více než padesáti stranách představuje průřez osm set letou historií zámku. Do třetice rovněž studenti připravili animace zachycující základní vývojové etapy areálu na digitálních modelech, tyto animace byly shrnuty do krátkého filmu. Ten zakončuje prohlídku v závěru obou návštěvnických okruhů.

Co je v areálu ještě v plánu?

Je toho opravdu hodně. Zámek a celý areál čeká postupná proměna do hotelového komplexu s celou škálou funkcí. V hlavní zámecké budově, respektive v horním zámku, vzniknou ve třetím nadzemním podlaží nové ubytovací apartmány s celkovou kapacitou zhruba pětačtyřiceti lůžek. Dnes je v těchto prostorách vzhledem k průběhu pandemie zřízena pouze dočasná turistická ubytovna. Na horním zámku bude dále rekonstruována kuchyně a zřízena nová zámecká restaurace. V části přízemí a v místech bývalé kotelny bude vybudováno wellness centrum se saunami, navazující na venkovní prostory jižní terasy s vířivkou a bazénem. Postupně budou upravovány a doplňovány prostory sloužící prohlídkovým okruhům, seznamujícím návštěvníky s historií zámku.

Které další objekty v areálu projdou proměnou?

V budově předzámčí bude v přízemí zřízen další restaurační provoz, určený především turistům a ubytovaným v této části areálu. Také budova bývalé hájenky. která stojí před hlavní zámeckou bránou, v současnosti prochází celkovou rekonstrukcí. Po jejím dokončení zde vznikne několik apartmánů a asi pětadvacet nových lůžek. Na celý záměr je již vydáno stavební povolení. Veškeré úpravy jsou navrženy a postupně prováděny v souladu s principy památkové péče. Na všech objektech bude postupně provedena obnova historických fasád. Novou úpravu získají nakonec rovněž venkovní plochy a zeleň v rámci celého zámeckého parku.

Čím je stavba z architektonického hlediska zajímavá a specifická vedle dalších památek?

Celý areál prezentuje osm set let historie. Do dnešní doby se zachovala řada prvků odkazujících na jednotlivé epochy. Stavba je specifická osobitou a jedinečnou směsí těchto prvků, navíc v kombinaci s výjimečným přírodním rámcem okolí a z hlediska turistického ruchu přímo strategickou polohou.

S kterými historickými osobnostmi je zámek spojený?

Z hlediska dějin zámku je pozoruhodný seznam předních českých a moravských šlechtických rodů a osobností, které se v průběhu dějin na zámku vlastnicky vystřídaly. Namátkou můžeme zmínit například rod Švábeniců, rod Hrabišiců, pány z Linavy v čele s odbojným rytířem Fridrichem, zvaným Friduš z Linavy, pány z Lipé, pány ze Šternberka, pány z Kravař, za jejichž éry se hrad v Račicích stal významnou husitskou pevností, rod Haugviců, pány z Boskovic, později Černohorské z Boskovic, Petřvaldské z Petřvaldu, kteří stojí za nejvýraznější proměnou hradu do reprezentativního renesančního sídla. Také dějinné události spojené se zámkem ukazují, jak významným sídlem v minulosti byl.

V průběhu dějin hrad postupně dobývala vojska Jana Lucemburského, olomouckého biskupa Jana Železného, Matyáše Korvína nebo Napoleonova armáda za bitvy u Slavkova. Ve vztahu k dnešní podobě zámku je třeba připomenout výraznou osobnost barona Jana Mundyho, představitele éry rozmachu moravského textilního průmyslu devatenáctého století. Posledním vlastníkem panství, který určitým způsobem zasáhl do stavebního vývoje zámeckého areálu, byla známá podnikatelská rodina Schöllerů, která v Račicích sídlila do 2. světové války. Mezi historické zajímavosti patří také skutečnost, že těsně před světovou válkou na zámku krátce sídlil generální štáb Československé armády.