řipomenout si události kolem Února 1948 na Vyškovsku vyžaduje vrátit se na počátku do doby bezprostředně poválečné. Tehdy se pomalu, ale jistě začaly v regionu rýsovat neshody mezi komunisty a ostatními stranami, především lidovci a národními socialisty. Šlo hlavně o otázky praktického uskutečňování Dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., který se týkal konfiskace a rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, zrádců a nepřátel národa.

Poválečné rozpory

Například Československá strana lidová zpochybňovala právoplatnost zabavení pozemků náležejících bavorskému rodu Wittelsbachů, jejichž velkostatek měl dříve své správní sídlo v Ivanovicích na Hané. Mimochodem, kdo zná dějiny Wittelsbachů, ví, že tento rod byl u nacistů v nemilosti.

Národní socialisté naproti tomu zpochybňovali konfiskace majetku některých občanů okresu, na které byl uvalen takzvaný Velký retribuční dekret z 19. června 1945. Dekretu bylo bohužel někdy zneužíváno také k poválečným vyřizováním účtů s lidmi, kteří se ve skutečnosti neprovinili.
Nekomunistické strany nelibě sledovaly i bezprostředně poválečné znárodnění obecních plynáren, elektráren či tepláren, čímž obce ztratily možnost značného příjmu. Lidé tak měli ve skutečnosti daleko menší možnost kontrolovat chod těchto strategických podniků, i když jim byla vnucována myšlenka, že tomu bude přesně naopak.

Klasickým příkladem může být znárodnění vyškovské Městské plynárny, kde se následně zdvojnásobil počet úředníků a správa se stala velmi neprůhlednou a těžkopádnou. Pod národní správu se především díky iniciativě komunistů na čas dostalo i několik továren, na které se nakonec znárodňovací dekret z října 1945 nevztahoval a které tak ke komunistické nelibosti ještě tehdy pod státní správu nepřešly; šlo o Pazderkovu továrnu na stavební kování ve Vyškově, Greplovu textilku ve Vyškově nebo Hofmanovu továrnu na nábytek v Rousínově. Někteří z dosavadních majitelů těchto podniků, například právě František Pazderka nebo Otto Hofman, se mimochodem politicky angažovali v Československé straně lidové.

Komunisté na Vyškovsku měli naproti tomu v prvních poválečných měsících určité problémy s členskou základnou, do níž se příliš „nehrnuli“ zástupci inteligence. Každého získaného lékaře, učitele, úředníka či dokonce živnostníka komunisté pociťovali jako velký úspěch.

Situace se vyhrocuje

Důležitým momentem byly volby v květnu roku 1946. Mandáty do okresních i místních národních výborů byly tehdy vypočítávány podle výsledků parlamentních voleb v konkrétním okrese či v obci. V okrese Vyškov tak jako v celostátním měřítku nakonec zvítězili díky štědře rozdávaným slibům komunisté. Následovala je lidová strana, i když v samotném okresním městě Vyškově komunisty porazili národní socialisté.
Do Okresního národního výboru bylo tedy zvoleno třináct komunistů, dvanáct lidovců, šest národních socialistů a čtyři sociální demokraté. Při volbě předsedy se však všechny strany spojily proti komunistům, takže předsedou se stal respektovaný člen lidové strany berní ředitel Bedřich Kostelka, známý též jako obětavý orelský funkcionář. Vyškov se tak stal jedním z mála okresů Čech a Moravy, který neměl „rudého“ předsedu ONV.

Jak v okresním, tak i v celorepublikovém měřítku se během roku 1947 slovy okresního šéfa komunistů na Vyškovsku R. Podaného „rozevřela názorová propast mezi jednotlivými politickými stranami“ sdruženými v poválečné realitě do takzvané Národní fronty.

Komunisté nenašli zejména s lidovci a národními socialisty společnou řeč v otázkách pozemkové reformy, převedení lesů do státní správy, milionářské dávky a podobně. Nekomunistické strany nelibě nesly překroucení skutečností týkajících se sovětských dodávek obilí Československu během sucha v létě 1947, nad rámec služebních povinností jdoucí sledování názorů a chování civilního obyvatelstva moravských okresů během akcí proti banderovcům a pochopitelně též provokaci v podobě takzvané Krčmaňské aféry. Byl to pokus o atentát na nekomunistické ministry Zenkla, Drtinu a Jana Masaryka.

Co se týče Vyškovska, zmiňovaný Podaný později vzpomínal: „Soudruhům z okresního národního výboru bylo uloženo bedlivě sledovat činnost zástupců strany lidové a národních socialistů jak v okresním národním výboru, tak v místních národních výborech a hospodářském životě.“

Schylovalo se k rozhodujícímu střetnutí, v němž nekomunistické strany vsadily na tradiční kabinetní metody politického boje, zatímco komunistická taktika zahrnovala vše od sledování protivníků, infiltrace jejich stran a také bezpečnostních složek svými přívrženci až po získání odborů a jejich použití jako vlivné nátlakové skupiny.

Promyšlený převrat

Změna režimu v únoru 1948 se sice odehrála v Praze na nejvyšší vládní úrovni, ale velmi důležitou roli v jednotlivých regionech sehrálo vytvoření takzvaných akčních výborů Národní fronty, což byly nelegální orgány vytvářené na základě Gottwaldovy výzvy z 21. února 1948. Vzhledem k tomu, že vznikaly na všech stupních ve správních a mocenských orgánech, v továrnách, na školách, ve veškerých institucích, společenských organizacích, mohli jejich prostřednictvím komunisté a jejich sympatizanti v jiných stranách začít s „očišťováním veřejného života od nepřátel lidově demokratického zřízení a reakce“.

Za reakcionáře byl označen ten, kdo před únorem kritizoval KSČ, nebo byl lépe finančně situován než ostatní. Důležitá byla vyhláška komunistického ministra vnitra Václava Noska „o spolupráci národních výborů s akčními výbory“, která se pochopitelně dostala na stůl národním výborům všech úrovní také na Vyškovsku. V rámci okresu se zdejším komunistům podařilo v těchto dnech získat pro práci v okresním akčním výboru Národní fronty z členů ostatních stran zejména řadu příslušníků té části sociální demokracie, která náležela k prokomunistickému stranickému křídlu kolem Zdeňka Fierlingera.

Šlo například o A. Bébara, B. Sedláka, V. Mošťáka, K. Svobodníka a další. 26. února 1948 tal mohl na Vyškovsku vzniknout okresní akční výbor Národní fronty, do něhož se komunistům podařilo získat kromě zmíněných sociálních demokratů i některé jednotlivce ze strany národně socialistické (J. Gottwald, A. Metelka) a lidové (T. Skácel).

Předsedou se stal komunista dr. A. Drbal. „Očista“ začala od nejvyšší okresní politické funkce. Samozvaný akční výbor svolal týž den veřejnou schůzi do hostince U Hrozků ve Vyškově-Brňanech, na níž bylo rozhodnuto odvolat předsedu ONV, lidovce Bedřicha Kostelku, kterého nahradil komunista Richard Podaný. Podobně byli z ONV „vyakčněni“ všichni národní socialisté a téměř všichni lidovci (až na dva členy).

Lze tedy říci, že ONV ovládli komunisté za poněkud naivní asistence části sociálních demokratů. Podobná „očista“ potkala poté všechny oblasti veřejného života. Majetek lidové strany a národních socialistů byl obstaven a znárodněny všechny továrny okresu. Došlo tedy i na ty, které se radikální levice marně snažila znárodnit již v roce 1945. Státním majetkem se staly Grafické podniky Kusák ve Vyškově, firmy Chrištof (chemická čistírna), Pazderka (stavební kování), Smékal (pila), Grepl (tkalcovna), Moučka (textil), v Rousínově například Hofman a spol., Tusculum (obojí nábytek), dřevozpracující podniky v Bučovicích, firmy ze Slavkova a Ivanovic na Hané.

I Vyškovsko tedy v únoru 1948 vstoupilo do nové etapy našich novodobých dějin, kterou jsme si sice již zvykli právem nazývat totalitní, ale v níž řada nás, dnešních současníků, prožila valnou část svých dosavadních životů, a proto při jejím hodnocení někdy s rozpaky klopíme zrak…

Radek Mikulka